PRIVAATSUS, ISIKUANDMETE KAITSE

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED

Sihtasutus Jõulumäe Tervisespordikeskus töötleb isikuandmeid kas nõusoleku või seaduse alusel. Isikuandmete töötlemiseks peab isikuandmete kaitse määruse kohaselt olema õiguslik alus:

1. Inimene ise avaldab enda andmed või annab nõusoleku
(1)  nõusolek on seotud kindla eesmärgiga,
(2)  ühel eesmärgil kogutud andmeid ei või uue nõusolekuta kasutada uuel eesmärgil,
(3)  nõusoleku olemasolu peab tõendama isikuandmete kasutaja,
(4)  nõusoleku võib tagasi võtta

2. Seaduse alusel, ilma nõusolekuta:
(1) kas seaduses otse kirjas või seadusest tuleneva ülesande täitmiseks vajalik,
(2) lepingu, sh töölepingu, täitmiseks (va eriliiki isikuandmete osas),
(3) ajakirjanduslikul eesmärgil avaliku huvi korral, kusjuures see kehtib ka blogide ja netikommentaaride kohta,
(4) akadeemilise, kunstilise ja kirjandusliku eneseväljenduse tarbeks,
(5) avalikus kohas salvestamine,
(6) võlaandmed õigustatud huvi korral,
(7) elu, tervise, vara, õiguste ja vabaduste kaitseks, sh turvakaamerad,
(8) teaduseks, statistikaks

 3. Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:
(1) kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress)
(2) kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga
(3) külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta)

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

4. Majutusteenuse kasutamisel kogutavad ja säilitatavad andmed vastavalt Turismiseaduse § 24:
(1) majutusteenuse kasutaja ees- ja perekonnanimi
(2) sünniaeg
(3) kodakondsus
(4) aadress
(5) kui majutusteenuse kasutaja ei ole Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi või Šveitsi kodanik või Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane, kantakse külastajakaardile tema kohta lisaks eespool nimetatud andmetele järgmised andmed: reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riik

Külastajakaarte säilitatakse kaks aastat nende täitmise päevast arvates.

5. Kirjavahetus ja teenuste osutamisega seotud andmed:
(1) kirjavahetusel kogunenud äri- ja eraklientide andmed (näiteks nimi, kontaktandmed, broneeringuga seotud küsimused vms)
(2) makse- ja finantsandmed, näiteks konto number, masksekaardi andmed, andmed valitud makseviisi ja maksekäitumise (sh makseviivituste) kohta
(3) teenuse registreerimisel tekkinud andmed (näiteks spordivarustuse laenutaja või jõusaali kasutaja jt nimi ja dokumendinumber)
(4) ürituste korraldamise ja võistlustel osalemisega seotud andmed (osaleja nimi, sugu, vanus, klubiline kuuluvus vms), mille avalikustamisest teavitatakse registreerimise juures

Avaldame kogutud andmeid või anname juurdepääsu ametiasutustele või järelevalveasutustele, kui selleks on vastav juriidiline kohustus.
Sihtasutuse Jõulumäe Tervisespordikeskus töötajad töötlevad vaid vajalikke andmeid töökohustuste täitmiseks.

Juurepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid saada (nt kohtueelne menetleja või kohus). Dokumendid säilitatakse vastavalt dokumendiloetelus märgitule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.